ochrona prywatności

administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 11, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 895-001-08-85, REGON: 008089420, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000098834, zwaną dalej Spółką.

zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

dane osobowe zbierane w serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu i sklepu internetowego, a w szczególności: realizacji zamówienia złożonego przez kupującego, archiwizacji, ulepszania serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących usług Spółki jak i podmiotów współpracujących.

Spółka dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Spółce, a dotyczących użytkowników serwisu. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę w ramach serwisu.

podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mogą przeglądać serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być anonimowi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Spółkę w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez serwis, realizacji zamówienia. Po uzyskaniu uprzedniej zgody dane osobowe uzytkownika przetwarzane są także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz usług i produktów oferowanych w jego ramach. Przetwarzanie danych następuje tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta.

serwis może organizować konkursy. Dane kontaktowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są po uzyskaniu wcześniejszej zgody, do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Dodatkowo, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, dane kontaktowe użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Spółki z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Spółkę, z zastrzeżeniem pkt. 10 zdanie drugie. Spółka może odmówić usunięcia danych, jeżeli użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

w przypadku zmiany danych, użytkownik, po zalogowaniu się do Konta Klienta w rozumieniu Regulaminu może zmienić wybrane dane.

Regulamin e-sklepu jest udostępniany na stronie internetowej http://tolpa.pl/content/3-regulaminy, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku, a w przypadku awarii technicznej niezależnej od Sklepu jest dostępny w siedzibie Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 11; 55-080 Kąty Wrocławskie.

utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania złożonego zamówienia oraz dołączenie do przesyłki zawierającej produkty dowodu sprzedaży wybranego przez Klienta (paragon bądź faktura sprzedaży). Dane dot. zamówienia oraz wcześniejsze zamówienia są dostępne dla Klienta po zalogowaniu na www.tolpa.pl w ramach konta Klienta.

w celu rezygnacji z usługi subskrypcji Newslettera należy kliknąć w stosowny link podany w każdym Newsletterze.

dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z serwisu.

Spółka w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez kupującego w ramach sklepu tolpa.pl przekazuje dane osobowe kupujących następującym podmiotom:
a. operatorowi systemu płatności on-line, a w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.) w celu zrealizowania zleconej przez Klienta usługi zapłaty za zamówienie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
b. podmiotom dostarczającym przesyłkę, w szczególności Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-949 ul. Łączyny lub firmie kurierskiej DHL. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy zamówionych produktów, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.

użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Spółki informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tolpa.pl. Spółka dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez Spółkę. W tym celu użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa na zasadach opisanych w pkt. 11 powyżej.

użytkownikowi przysługuje prawwo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat użytkownika danych, jak również prawo do żadania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub aktualnienia danych, W ten celu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 71 334 19 63 lub adresem e-mail: kontakt@sklep.tolpa.pl.

Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


POWRÓT